Chính sách lương

Chính sách lương

1. Chính sách tiền lương

  • Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang “Anresco” luôn đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động. Người lao động làm việc tại Công ty được hưởng mức lương và nâng bậc lương theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, minh bạch, thể hiện được chính sách phát triển của Công ty.

2. Cơ chế tiền lương

  • Xác định đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động do Công ty xây dựng và các thông số tiền lương do Nhà nước qui định.
  • Căn cứ đơn giá tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc phân phối quỹ tiền lương và trả lương cho người lao động. Tổng Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động trong Công ty trên cơ sở nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của từng người, khuyến khích những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi.

(*) Thứ nhất :

  • Đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
  • Hợp đồng lao động do Tổng giám đốc ký với người lao động

(*) Thứ hai :

  • Công tác tiền lương đảm bảo công bằng và phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.
  • Xây dựng hệ thống thang bậc lương theo chức danh phản ánh đúng công việc của người lao động, xác định được tiêu chí trả lương theo năng suất (lương khoán, lương kinh doanh...) dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá thành tích khách quan, đảm bảo ổn định thu nhập của nhân viên.

(*) Thứ ba :

  • Trả lương cả theo chức danh và theo năng suất, mức độ khoán cao hay thấp phụ thuộc vào loại hình công việc.

- Thiết lập hệ thống tiền lương theo chức danh công việc: xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc, làm cơ sở cho xác định giá trị công việc.

- Thiết lập hệ thống tiền lương theo năng suất: Lương theo năng suất được xác định trên cơ sở đánh giá nhân sự. Với một số loại hình công việc mà kết quả kinh doanh có thể tiến hành khoán gọn như khoán theo sản phẩm, khoán theo doanh số, lương theo năng suất sẽ được xác định theo đơn giá khoán.

  • Mức lương tối thiểu của Công ty đảm bảo không thấp hơn lương tối thiểu do Nhà nước quy định và tùy theo kết quả kinh doanh của Công ty mà xác định.