Khen thưởng và kỷ luật

Khen thưởng – kỷ luật

  • Khen thưởng: Nhân viên được xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị và kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân đóng góp. Các hình thức khen thưởng như sau:

            - Thưởng đột xuất dựa trên thành tích xuất sắc trong công việc của cá nhân, tập thể.

            - Thưởng sáng kiến, cải tiến trong các kỳ phát động thi đua, khen thưởng của Công ty.

            - Khen thưởng hằng năm các danh hiệu theo qui định khen thưởng của UBND An Giang

  • Kỷ luật:  Nhân viên có vi phạm trong công việc hoặc trong việc chấp hành Nội quy lao động sẽ được xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật lao động và quy chế “Thưởng – Phạt” của Công ty.