Mối quan hệ trong công ty

Mối quan hệ trong Công ty

  • Đối với tổ chức: Mối quan hệ trong Công ty là trung tâm của chính sách nhân sự, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Công ty, luôn đồng hành với sự thỏa mãn về công việc và lợi ích của cán bộ nhân viên.
  • Đối với nhân viên: Tin tưởng, tôn trọng nhân viên và không có sự đối xử phân biệt do giới tính, chủng tộc hay tôn giáo.