Văn hóa công ty

Văn hóa Công ty

  • Văn hóa Công ty luôn mang tính chất tiến hóa, liên tục tự hoàn thiện…thay đổi cải tiến, đổi mới và phát triển, cùng với ý chí quyết tâm vượt lên chính mình.
  • Văn hóa Công ty đã tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, là nền tảng để Công ty xây dựng các giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi đối với Công ty là những nguyên tắc, giá trị trong văn hóa chung của Công ty, mà tất cả các cán bộ, công nhân viên phải trân trọng và tuân thủ. Mọi người lao động xem và nhận thức giá trị cốt lõi giống như phương châm sống, như kim chỉ nam của mọi nỗ lực trong công việc. Cụ thể như :

 (*) Với tổ chức :

+ Xem con người là trung tâm.

+ Tinh thần đồng đội là tài nguyên vô giá của đơn vị.

+ Liên tục đổi mới là động lực của thành công.

+ Đội ngũ quản lý được xây dựng từ nội bộ Công ty.

+ Nguyên tắc điều hành : Con người – Sản phẩm – Lợi nhuận.

(*) Với nhân viên :

+ Tạo mọi điều kiện để nâng cao năng lực và tự chủ trong công việc.

+ Đề cao tinh thần cải tiến mang tính chất đột phá.

+ Tôn trọng nhân phẩm và đảm bảo quyền được chia sẽ các thành công trong công việc.

(*) Với đối tác :

+ Ứng xử trên tinh thần bình đẳng, hai bên cùng có lợi.

(*) Với khách hàng :

+ Vì lợi ích của khách hàng và đảm bảo thực hiện đúng chính sách chất lượng của Công ty “Tất cả vì uy tín, chất lượng và phát triển”.

+ Xem góp ý của khách hàng là quà tặng cho thành công của đơn vị.