THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2019