Thông báo

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa Ốc An Giang – Địa chỉ: Số 140, đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Nội dung chính của Đại hội: Nội dung chính của Đại hội theo tài liệu đính kèm.

       1. Thư mời

      2. Dự thảo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

      3. Dự thảo quy chế làm việc của ĐH cổ đông 2023

      4. Báo cáo của HĐ 2022 và KH 2023

      5. Báo cáo BKS 2022

      6. Báo cáo KQ kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023

      7. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2022

      8. Tờ trình PA phân phối lợi nhuận 2022

      9. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2022

     10. Tờ trình UQ chọn Cty kiểm toán BCTC 2023

     11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

     12. Tờ trình miễn nhiệm, bầu BS TV HĐQT & BKS 2023 -2026

     13. Dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT & BKS

    14. Dự thảo Biên bản ĐH cổ đông 2023

    15. Dự thảo Nghị quyết ĐH cổ đông 2023

    16. Phiếu biểu quyết

    17. Thẻ biểu quyết công khai

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2021

 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 17 giờ ngày 10/06/2022.

2. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 26/08/2022.

3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

   3.1. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy tờ sau:

        + CMND (bản chính), Sổ chứng nhận cổ đông (bản chính).

        + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay).

    3.2. Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị cổ đông cung cấp thông tin tài khoản bằng văn bản (theo mẫu)

4. Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

*****Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC +MẪU GIẤY ỦY QUYỀN+ MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN KHOẢN

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2021

 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 17 giờ ngày 10/06/2022.

2. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 26/08/2022.

3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

   3.1. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy tờ sau:

        + CMND (bản chính), Sổ chứng nhận cổ đông (bản chính).

        + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay).

    3.2. Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị cổ đông cung cấp thông tin tài khoản bằng văn bản (theo mẫu)

4. Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

*****Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC +MẪU GIẤY ỦY QUYỀN+ MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN KHOẢN

THƠ MỜI THAM DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG NĂM 2022

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỔ ĐÔNG V/V TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

1. THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

2. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

3. THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

4. GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

 

Công ty Cổ phần Đia Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2020