An Giang vinh danh 32 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động"

           An Giang vinh danh

32 doanh nghiệp đạt danh hiệu

“Doanh nghiệp vì người lao động"

          Ngày 02/12/2020 vừa qua, Công ty Cổ Phần Địa ốc An Giang vinh dự được nhận liên tiếp 2 bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang: Bằng khen thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương năm 2019; Bằng khen doanh nghiệp vì người lao động được tổ chức lần thứ 2 năm 2020.

 

1

 

4

 

             https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/cuc-thue-tinh-an-giang-tuyen-duong-to-chuc-ca-nhan-thuc-hien-tot-nghia-vu-nop-thue-nam-2019-2418.html 

             https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/an-giang-tuyen-duong-doanh-nghiep-vi-nguoi-lao-dong-lan-2-nam-2020-2419.html

                   Đây là niềm tự hào của toàn Công ty vì những đóng góp trong thời gian vừa qua được công nhận, đồng thời cũng là động lực để Công ty phát triển để có khả năng và nguồn lực tiếp tục chăm lo tốt cho người lao động Công tyvà đóng góp cho xã hội.