ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2017, Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (nhiệm kỳ 2017-2021) để thông qua Báo cáo tìn hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch phương hướng năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Tham dự Đại hội gồm có :

  1. Ông: Văn Công Đỉnh - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  2. Ông: Nguyễn Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lộc Trời.
  3. Ông: Nguyễn Tiến Tùng – Trưởng Ban Đầu tư Chiến lược –Thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời - và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  4. Ông: Trần Quốc Thanh - Thành viên HĐQT Tập đoàn Lộc Trời – Phó giám đốc ngành lương thực-Tập đoàn Lộc Trời- và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.
  5. Ông: Trần Hải Triều – Phó Giám đốc Nhà máy Châu Thành – Tập Đoàn Lộc Trời.
  6. Ông: Trần Vĩnh Ngân: Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Ngân Thịnh - và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc AG.

    Cùng có mặt tham dự của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tất cả quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang. 

DAI HOI

(Cổ đông tham dự đại hội)

CH TA

(Chủ tịch đoàn)

Ông: Nguyễn Mỹ (trái), Ông: Văn Công Đỉnh (giữa), Ông: Nguyễn Tiến Tùng (phải)

 

THUKY

(Thư ký đại hội)

Bà: Trần Thị Thanh Hoa (trái); Ông: Nguyễn Tiến Phát (phải)

HIEU

Ông: Trương Hoàng Hiếu

Thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội

VINH

Ông: Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Địa Ốc AG

-Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

- Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 - 2017.

DINH

Ông: Văn Công Đỉnh - Chủ tịch HĐQT -Tổng giám đốc Cty CP Địa Ốc AG

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III  

(2012-2016) và định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ IV (2017-2021).

SUONG

Bà: Huỳnh Thị Thảo Sương - Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

- Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

 Đại hội biểu quyết

BIEU QUYET 3

Đại hội đồng cổ đông biểu thống nhất 100% từng nội dung đã được thông qua.

* Bầu cử :

Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2017-2021.

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT gồm 5 người :

1. Ông: Nguyễn Mỹ                     - Chức vụ : Chủ tịch HĐQT.

2. Ông: Nguyễn Tiến Tùng          - Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT.

3. Ông: Trần Quốc Thanh            - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

4. Ông: Trần Vĩnh Ngân              - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

5. Ông: Trần Hải Triều                - Chức vụ : Thành viên HĐQT.

- Kết quả trúng cử thành viên BKS gồm 3 người :

1. Bà: Huỳnh Thị Thảo Sương   - Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

2. Ông: Nguyễn Xuân Tùng       - Chức vụ : Thành viên BKS

3. Bà: Lê Thu Hiền                     - Chức vụ : Thành viên BKS

HDQT-BKS - 2017

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt đại hội.

MY

Ông: Nguyễn Mỹ - Chủ tịch HĐQT phát biểu với đại hội

TRAO HOA 2

    Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 tặng hoa cho ông Văn Công Đỉnh nguyên Chủ tịch HĐQT-TGĐ nhiệm kỳ 2012-2016, nhằm tri ân sự đóng góp trong suốt thời qua, đã lãnh đạo, điều hành Công ty ngày càng hoạt động ổn định, phát triển.

VO TAY

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (nhiệm kỳ 2017-2021)

kết thúc thành công tốt đẹp.

-------//-------